Onderzoek stimuleren Leven Lang Ontwikkelen moeilijk bereikbare doelgroepen

29 juni 2022
Onderzoek stimuleren Leven Lang Ontwikkelen moeilijk bereikbare doelgroepen

Unieke samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksbureaus

Hoe bevorder je deelname aan Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van mensen die daaraan uit zichzelf niet snel meedoen terwijl zij er vanwege hun kwetsbare positie juist veel baat bij hebben? Rondom die vraag is met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een meerjarig onderzoeksproject gestart. De komende jaren gaan onderzoekers op zoek naar manieren waarop mensen met een kwetsbare positie zelf meer regie kunnen nemen op hun lange termijn inzetbaarheid. En hoe het creëren van een passende leercultuur kan bijdragen aan het inclusief maken van LLO. Onderzoekers kijken ook welke beleidsinstrumenten en interventies daarbij wel en niet werken. De inzichten brengt het project samen in een ontwikkelgerichte LLO monitor. De uitvoering is in handen van een consortium waarin zes partijen hun krachten bundelen: ECBO, Ockham IPS, Open Universiteit, Panteia, PLATO en Rijksuniversiteit Groningen. Een tussenrapportage wordt halverwege 2024 verwacht. En in 2026 rondt het onderzoeksproject af. Gedurende de looptijd voeren twee promovendi op dit onderwerp hun promotieonderzoek uit.

Aanleiding

Uit eerder onderzoek weten we dat het aannemelijk is dat versterking van LLO-deelname het meeste effect sorteert bij mensen die juist het minst deelnemen aan scholing en ontwikkeling. Het beter begrijpen van wat goed werkt voor hen is de uitdaging. Het gaat om mensen met een zwakke positie. Bijvoorbeeld door een lage opleiding, tijdelijke contracten, gezondheidsproblemen of een migratieachtergrond. We weten dat het nemen van eigen regie daarin ontwikkelbaar is. En dat een stimulerende werk-of leeromgeving helpt. De vraag is: hoe dan? En wat werkt wel en wat werkt niet? Daarover buigt dit onderzoeksproject zich.

Onderzoeksvragen

Het onderzoekproject richt zich op het beantwoorden van drie onderzoeksvragen:

  1. Op welke wijze interacteren eigen regie en leercultuur?
  2. Hoe werken interventie-elementen om eigen regie in leren te ontplooien en ontwikkelen en onder welke omstandigheden?
  3. Op welke wijze beïnvloeden de (totale set aan) LLO -beleidsinstrumenten bovenstaande interventie-elementen?

Toewerken naar bouwstenen voor versterking LLO

Beter inzicht in factoren die eigen regie stimuleren helpt om beleidsmatig stappen te zetten in het inclusief maken van LLO. Dit onderzoeksproject gaat op zoek naar manieren hoe LLO voor iedereen kan werken. Met als motto ‘leren stimuleren!’, vullen onderzoekers gaandeweg een ontwikkelgerichte monitor met bouwstenen voor versterking van LLO. Het onderzoek levert aanknopingspunten op voor wet- en regelgeving om belemmeringen verder weg te nemen. En de kansrijkheid van stimuleringsregelingen te vergroten. Veel beleidsmaatregelen zijn goede ‘pull’-factoren om belemmeringen voor volwassenen om (weer) te gaan leren, weg te nemen. Het ontbreekt vaak nog aan ‘push’-factoren om eigen regie te pakken en te kiezen voor scholing en/of ontwikkeling.

Marinka Kuijpers is projectleider van dit onderzoeksproject.