Het skillspaspoort: incidentele matching versus doorlopende ontwikkeling

15 januari 2023
Het skillspaspoort: incidentele matching versus doorlopende ontwikkeling

Vanuit een loopbaangericht perspectief lijkt een incidentele arbeidsmarktgerichte matchingsbenadering in het gebruik van het skillspaspoort weinig zinvol. De waarde van het skillspaspoort zit vooral in het waarderen van informeel leren, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen van werknemers, werkzoekenden en studenten, en het vergroten van kansen voor nieuwe groepen werkenden. Hiervoor is het inbedden van het paspoort in een loopbaangerichte leer/werkomgeving, die het economische met het zingevingsperspectief verbindt, van belang. In plaats van een incidentele match, is op een dynamische arbeidsmarkt een voortdurende afstemming nodig van persoonlijke kwaliteiten en werkeisen, en van wederzijdse doelen en waarden. Om vrij reizen op de arbeidsmarkt te bevorderen is meer nodig dan een vaardighedenbewijs. Loopbaancompetenties om zelf regie te (leren) nemen in de persoonlijke ontwikkeling vergroot de kansen werk te vinden dat past bij het individu en de organisatie. Het skillspaspoort kan een rol spelen bij het bevorderen van zelfregie, maar leiding en begeleiding zijn bepalend voor succes hierin. Onderzoek en dialoog moeten helpen om een gemeenschappelijke ambitie in leven lang ontwikkelen op nationaal niveau te formuleren en te bepalen hoe het skillspaspoort hieraan kan bijdragen en waar bereidheid is om het skillpaspoort te gebruiken in het licht van deze ambitie.

Lees het gehele essay van Marinka Kuijpers in de publicatie Vrij reizen over de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar het skillspaspoort op pagina 231.